Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt:29 maart 2018

 

Introductie

IVECO NLS B.V. (met haar bedrijfsonderdelen in het vervolg beschreven als “Werken bij IVECO”) is verantwoordelijk voor de commerciële sales- en marketingactiviteiten van het merk IVECO in Nederland (zie ook www.iveco.nl). Werken bij IVECO zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina’s van de werkenbij website bezoekt, verzamelt Werken bij IVECO informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van een e-mail. Deze persoonsgegevens worden door Werken bij IVECO op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Werken bij IVECO persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Werken bij IVECO van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Werken bij IVECO. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Werken bij IVECO de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Werken bij IVECO. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IVECO Schouten B.V. op Transportstraat 1C te Giessen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft IVECO NLS B.V. haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

 

Gegevens van Sollicitanten

Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten d.m.v. verstuurde mailberichten met aangehechte CV’s via de werkenbij website van Werken bij IVECO met URL https://www.werkenbij-iveco.nl. Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Werken bij IVECO hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Werken bij IVECO verstrekt, de sollicitant toestemming aan Werken bij IVECO geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

De gegevens van sollicitanten die door Werken bij IVECO worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Werken bij IVECO bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Werving en selectie

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Werken bij IVECO worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Werken bij IVECO gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Werken bij IVECO. Werken bij IVECO verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Werken bij IVECO zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Werken bij IVECO, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Werken bij IVECO, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers Werken bij IVECO gebruiken. Op Werken bij IVECO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over Werken bij IVECO aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor weergave van adverteerders met inbegrip van AdWords en zich afmelden voor aangepaste Google Display-netwerkadvertenties door de beheerpagina van Google voor advertentievoorkeuren te bezoeken. Google heeft een Opt-out Browser Add-on ontwikkeld om bezoekers van websites meer keuze te bieden over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics. Met deze add-on kunt u zich afmelden voor programma’s van Google. Deze is beschikbaar door naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gaan.

Social Media

Op Werken bij IVECO zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden de mogelijkheid om aan te melden voor een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van openstaande functies binnen de dealerbedrijven van IVECO. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Bewaartermijn

Werken bij IVECO bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Werken bij IVECO de gegevens van sollicitanten alleen indien Werken bij IVECO dit wettelijk verplicht is (bijv. in verband met de lokale wetten inzake gelijke kansen op het werk). Werken bij IVECO kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard (d.w.z. tot het einde van het kalenderjaar na uw sollicitatie). De lokale wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Werken bij IVECO verwijderd.

Beveiliging

Werken bij IVECO maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Werken bij IVECO heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Werken bij IVECO blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Werken bij IVECO die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Werken bij IVECO. Werken bij IVECO personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Werken bij IVECO bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Werken bij IVECO voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Recht van verzet

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Werken bij IVECO worden bewaard. De sollicitant heeft het recht om Werken bij IVECO te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Werken bij IVECO is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Werken bij IVECO de gegevens gebruikt.

De sollicitant kan schriftelijk contact met Werken bij IVECO opnemen (info@werkenbij-iveco.nl) en correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door Werken bij IVECO verwerkt.

 Gebruik persoonsgegevens door derden

Werken Bij IVECO laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

 

 

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt:29 maart 2018

Werken Bij IVECO maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Werken Bij IVECO plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvan het cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van het cookie en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een andere waarde. Bepaalde cookies worden op de Website gebruikt, ongeacht of u bent aangemeld op uw account of niet.

Door de Website te gebruiken of te openen, gaat u als volgt akkoord met het gebruik van cookies door Werken Bij IVECO:

Net als de meeste websites gebruiken wij cookies voor verschillende doeleinden om uw online-ervaring te verbeteren, voor analyses en marketing, maar we gebruiken cookies op de website specifiek voor de volgende doeleinden:

 1. Strikt noodzakelijke cookies: Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk om u in staat te stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zijn we niet in staat om het aantal unieke gebruikers van de site te bepalen of om bepaalde functies aan te bieden, zoals de automatische registratie voor de diensten van Werken bij IVECO.
 2. Cookies voor functionaliteit: Cookies voor de functionaliteit registreren informatie over keuzes die u hebt gemaakt en stellen ons in staat om de website voor u ‘te personaliseren’. Als u bijvoorbeeld uw locatie instelt op de homepagina van Werken bij IVECO om relevante vacatures in uw omgeving te weergeven, gebruiken wij cookies om de locatie van uw voorkeur op te slaan.
 3. Veiligheidscookies: We gebruiken veiligheidscookies voor de authenticatie van gebruikers, voor het voorkomen van frauduleus gebruik van aanmeldingsgegevens en voor het beschermen van gebruikersgegevens tegen gebruik door onbevoegden. Hieronder valt bijvoorbeeld het gebruik van cookies die digitaal getekende en gecodeerde records van een gebruiker en/of registratietijd bevatten. De combinatie van deze twee cookies stelt ons in staat om vele soorten van aanvallen te blokkeren, bijvoorbeeld pogingen om de inhoud van formulieren, die u op wegpagina’s invult, te stelen.
 4. Prestatiebevorderende cookies: Prestatie-bevorderende cookies worden op de website van Werken bij IVECO gebruikt voor interne doelen, om ons te helpen om uw gebruikerservaring te verbeteren. De door cookies verstrekte informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers de website van Werken bij IVECO gebruiken, zodat we de manier waarop de inhoud van de website aan u wordt gepresenteerd kunnen verbeteren. Deze cookies stellen ons ook in staat om verschillende ontwerpideeën voor bepaalde pagina’s, zoals de homepagina van Werken bij IVECO, uit te testen. We gaan over het algemeen geen contracten aan met onafhankelijke meet- en onderzoeksbedrijven die deze diensten voor ons uitvoeren.
 5. Online gedragsgebaseerde reclame: Werken bij IVECO websites, met reclamefuncties, zijn gepersonaliseerd voor de individuele gebruiker. Wij gebruiken cookies om te bepalen welke reclame het meest relevant voor u is, op basis van de onderdelen die u bekijkt op onze sites en van de geo-locatie van uw IP-adres. Onderstaande tabel geeft links naar de opt-outmechanismes van individuele reclamepartners. U kunt kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt toelaten.
 6. Cookies van derde partijen: Pagina’s met deze ingebedde inhoud kunnen cookies van deze websites bevatten. En op analoge wijze kan, wanneer u één van de ‘deel’-knoppen op een website van Werken bij IVECO gebruikt, een cookie worden geplaatst door de dienst die u hebt gekozen voor het delen van inhoud. Werken bij IVECO heeft geen controle over de verspreiding van dergelijke cookies en deze tool zal deze cookies van de betreffende websites niet blokkeren. U dient de websites van de betreffende derde partij te controleren om er meer informatie over te vinden. U kunt kiezen of u deze cookies wel of niet in de instellingen wilt toelaten.

Controleer de ondersteuningspagina’s voor cookie-instellingen van uw browser voor de meest actuele instructies.

Cookies actief op werkenbij-iveco.nl

Strikt noodzakelijk
Naam Cookie Aanbieder Vervaldatum Doel
_ga .werkenbij-iveco.nl 2 jaar Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat_ .werkenbij-iveco.nl Sessie Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

_gid .werkenbij-iveco.nl Sessie Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
PHPSESSID www.werkenbij-iveco.nl Sessie Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.

 

 

 

Google Chrome

 • Klik op het pictogram Instellingen op de werkbalk van de browser (drie lijnen onder elkaar)
 • Selecteer Instellingen
 • Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’
 • Klik in het gedeelte “Privacy” op de knop ‘Inhoudsinstellingen’
 • Cookies inschakelen: kies in de sectie “Cookies” ‘Toestaan dat lokale gegevens worden ingesteld’. Hiermee schakelt u zowel first-party als third-party cookies in. Indien u alleen first-party cookies wilt toestaan, kiest u ‘Third-party cookies en sitegegevens blokkeren’.
 • Cookies uitschakelen: kies in de sectie “Cookies” voor ‘Websites blokkeren om gegevens in te stellen’.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Chrome. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Chrome worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Mozilla Firefox

 • Klik op de menuknop (drie lijnen onder elkaar) en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel Privacy.
 • Stel ‘Firefox zal:’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor historie’.
 • Cookies inschakelen: vink ‘Cookies accepteren van websites’ aan.
 • Cookies uitschakelen: vink ‘Cookies van websites accepteren’ uit.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Firefox. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende pagina van Mozilla: https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari op OS X

 • Klik op ‘Safari’ in de menubalk en selecteer de optie ‘Voorkeuren’.
 • Klik op ‘Privacy’.
 • Cookies inschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd toestaan” of “Toestaan van websites die ik bezoek” of “Toestaan van alleen huidige website” afhankelijk van uw voorkeur.
 • Cookies uitschakelen: in de sectie ‘Cookies en websitegegevens:’ klikt u op “Altijd blokkeren”
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Safari. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die worden aangeboden in Safari, raadpleegt u de volgende pagina van Apple https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=nl_NL

Opera

 • Selecteer in het hoofdmenu ‘Instellingen’ (of ‘Voorkeuren’, wanneer u OS X gebruikt).
 • Klik op ‘Geavanceerd’.
 • Kies onder ‘Cookies’ een optie om cookies te behandelen.
 • Cookies inschakelen: vink ‘Accepteren’ of ‘Alleen cookies accepteren van de site die ik bezoek’ aan, afhankelijk van uw voorkeur.
 • Cookies uitschakelen: vink ‘Nooit cookies accepteren’ aan.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Opera. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Opera worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Opera Software: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

 • Klik op ‘Extra’ boven aan het venster van uw browser en selecteer ‘Internetopties’.
 • In het venster Opties navigeert u naar het tabblad ‘Privacy’.
 • Cookies inschakelen: stel de schuifregelaar in op ‘Gemiddeld’ of lager.
 • Cookies uitschakelen: beweeg de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Explorer. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Internet Explorer worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer 11 voor Windows 10

 • Klik op ‘Extra’ boven aan het venster van uw browser en selecteer ‘Internetopties’.
 • In het venster Opties navigeert u naar het tabblad ‘Privacy’.
 • Cookies inschakelen: kies ‘Toestaan’ of ‘Vragen’ voor directe en indirecte cookies, afhankelijk van uw voorkeur.
 • Cookies uitschakelen: kies ‘Blokkeren’.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Explorer. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Internet Explorer worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge

 • Klik op ‘Meer’ en kies ‘Instellingen’.
 • Selecteer onder ‘Geavanceerde instellingen’ de optie ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
 • Kies onder ‘Privacy en services – Cookies’ de gewenste optie.
 • Met ‘Alle cookies blokkeren’ blokkeert u alle cookies die websites op uw computer proberen op te slaan. Met ‘Alleen cookies van derden blokkeren’ blokkeert u cookies van derden die worden opgeslagen door externe webservices, zoals advertenties die zijn ingesloten op websites die u heeft bezocht.
 • Let op dat er diverse niveaus zijn om cookies in en uit te schakelen in Edge. Voor meer informatie over andere cookie-instellingen die in Microsoft Edge worden aangeboden, raadpleegt u de volgende pagina van Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Indien u alle cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van alle functies van deze website. Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat voor informatie over hoe u cookies uitschakelt.

 

Werken Bij IVECO en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Werken Bij IVECO is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.