Privacy

Laatst bijgewerkt 20-10-2022

IVECO NLS B.V. (met haar bedrijfsonderdelen in het vervolg beschreven als “Werken bij IVECO”) is verantwoordelijk voor de commerciële sales- en marketingactiviteiten van het merk IVECO in Nederland (zie ook www.iveco.com/netherlands). Werken bij IVECO zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina’s van de werkenbij website bezoekt, verzamelt Werken bij IVECO informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van een e-mail. Deze persoonsgegevens worden door Werken bij IVECO op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Werken bij IVECO persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Werken bij IVECO van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Werken bij IVECO. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Werken bij IVECO de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Werken bij IVECO. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IVECO Schouten B.V. op Transportstraat 1C te Giessen.

Gegevens van Sollicitanten

Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten d.m.v. verstuurde mailberichten met aangehechte CV’s via de werkenbij website van Werken bij IVECO met URL https://www.werkenbij-iveco.nl. Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Werken bij IVECO hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Werken bij IVECO verstrekt, de sollicitant toestemming aan Werken bij IVECO geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

De gegevens van sollicitanten die door Werken bij IVECO worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Werken bij IVECO bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Werving en selectie

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Werken bij IVECO worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Werken bij IVECO gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Werken bij IVECO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Werken bij IVECO. Werken bij IVECO verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Werken bij IVECO zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij Werken bij IVECO, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Werken bij IVECO, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

Nieuwsbrief

Wij bieden de mogelijkheid om aan te melden voor een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van openstaande functies binnen de dealerbedrijven van IVECO. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Werken bij IVECO bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Werken bij IVECO de gegevens van sollicitanten alleen indien Werken bij IVECO dit wettelijk verplicht is (bijv. in verband met de lokale wetten inzake gelijke kansen op het werk). Werken bij IVECO kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard (d.w.z. tot het einde van het kalenderjaar na uw sollicitatie). De lokale wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Werken bij IVECO verwijderd.

Beveiliging

Werken bij IVECO maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Werken bij IVECO heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Werken bij IVECO blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Werken bij IVECO die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Werken bij IVECO. Werken bij IVECO personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Werken bij IVECO bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Werken bij IVECO voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Recht van verzet

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Werken bij IVECO worden bewaard. De sollicitant heeft het recht om Werken bij IVECO te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Werken bij IVECO is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Werken bij IVECO de gegevens gebruikt.

De sollicitant kan schriftelijk contact met Werken bij IVECO opnemen (info@werkenbij-iveco.nl) en correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door Werken bij IVECO verwerkt.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Werken Bij IVECO laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.


Cookies